Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Acil Taleplerimiz

BASIN AÇIKLAMALARI

Değerli Basın Emekçileri,

Değerli Eskişehirliler,

Bir hafta önce, önceki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca istifa etti ve yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Dr. Fahrettin Koca’nın istifasını büyük memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Geç kalınmış bir istifadır. Yerine görevlendiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu kutlarız ve başarılar dileriz. Ancak, bizler için, Bakan’ın değişmesi yeterli değildir, uygulanan sağlık politikasının değişmesi gerekir. Yeni Bakan’ın, ülkemizde 21 yıldır uygulanan ve ülkemiz sağlık ortamını topyekün yıkıma uğratan, Dünya Bankası’nın ranta dayalı sağlıkta dönüşüm programını, acilen durdurmasını istiyoruz.

Bunun için, yeni Sağlık Bakanı’nın, önceki Bakan’ın hatalarını tekrar etmemesini, adil, şeffaf, demokratik, meslek ilkelerine bağlı, rantı değil liyakati, bilimi, emeği ve halkın sağlık hakkını önceleyen bir bakan olmasını diliyoruz.

Yıllardır dile getirdiklerimizi bu kez gerçekleşmesi umuduyla, bir kez daha talep ediyoruz. Yeni Bakan’ın kamuda, özel sektörde, tıp fakültelerinde çok ağır koşullarda çalışan, her geçen gün her açıdan değersizleştirilen, mobbinge, şiddete maruz kalan, emeğinin karşılığını alamayan, tükenen, çareyi yurt dışında arayan, emeklilikte açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan meslektaşlarına, sağlık çalışanlarına kulak vermesini istiyoruz.

Yeni atanan Bakan’dan en temel ve en acil isteğimiz, ilk söz olarak da söylediğimiz, mevcut haliyle büyük mağduriyetlere neden olan ve eğer devam etmekte ısrar edilirse çok daha büyük mağduriyetlerle karşılaşma ihtimalini düşünmek bile istemediğimiz, sağlıkta dönüşüm programından acilen geri dönmesidir.

İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti istiyoruz. Bunun için;

 1. Koruyucu sağlığı öncelemesini, ne kadar çok hasta bakıldığıyla değil, ne kadar çok yurttaşımızı hasta olmaktan koruduğuyla övünmesini,
 1. Birinci basamağı güçlendirmesini, bölge tabanlı sisteme geri dönmesini ve basamaklı sağlık sistemini getirmesini,
 1. Tüm çalışma ortamlarında, örneğin, hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gibi, iyi hekimlik ilkelerinden asla taviz vermemesini,
 1. Sermayeye ucuz işgücü, hatta köle sağlamak için, eğitimin niteliğini önemsemeden, mantar gibi tıp fakültesi açmaktan, tıp fakültelerine nitelikli eğitim alamayacak kadar asistan almaktan vazgeçmesini,
 1. Hekimlere, tek kalemde ödenecek ve emekliliklerine yansıyacak, hak ettikleri ücretleri vermesini, performans sistemini kaldırmasını,
 1. Liyakatten uzak yöneticileri görevden almasını ve yetkin kişileri görevlendirmesini,
 1. İhtilaf halinde mahkeme yetkisi bile İngiltere’de olan hasta garantili şehir hastanelerini şirketlerden, halkımızı da ağır mali yükten kurtarmasını,
 1. Şehir merkezlerindeki kamu hastanelerimizi yeniden açmasını,
 1. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için Türk Tabipleri Birliği’nin mevzuat önerilerini ve diğer tüm önlemleri uygulamaya koymasını,
 1. Açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan emekli hekimlerin mağduriyetlerini gidermesini,
 1. Tüm bu süreçlerde, 106.168 hekimin üyesi olduğu yüz akı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde olmasını istiyoruz.

 

21 yılda oluşan büyük tahribat nedeniyle, kamuda veya özel sektörde, birinci, ikinci veya üçüncü basamakta çalışan meslektaşlarımızın ve bu kurumlardan hizmet alan hastalarımızın sorunları o kadar büyük ki, bu liste çok uzatılabilir. Kısaca, yeni Sağlık Bakanı’nın hekimlik ilkelerine bağlı olduğunu görmeyi diliyoruz.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak, halkımızın sağlık hakkı, emeğimiz ve meslekî ilkelerimiz için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyor ve hepinize saygılar sunuyoruz.

 

Dr. Nazan Aksaray

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası

Yönetim Kurulu a. Başkan