TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı

GENEL

Hekimlerimizin sunduğu sağlık hizmetlerinin tanımını, uygulama şekillerini ve karşılığı olan ücretleri belirleyen Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, 6023 sayılı TTB Kuruluş Yasası ile kendisine verilen yetki kapsamında hazırlanmaktadır. Asgari Ücret Tarifesi (AÜT), bu amaçla başlangıçtan bu yana, her iki veya üç yılda bir kitap şeklinde hazırlanmış ve yayımlanmıştır. En son kitap şeklinde yayınlanması ise 2008 yılında olmuştur.

Değişen dünya ve ülke koşulları, elektronik gelişim ile iletişim olanaklarının ve bilgiye erişim isteklerinin artması, hızla yeni bilgilerin ortaya çıkması ve mevcut bilgi birikiminin çok hızlı değişime uğraması gibi nedenler, kitap şeklinde hazırlanan asgari ücret tarifesinin kullanımını pratik ve kullanılabilir olmaktan çıkarmıştır.

Diğer taraftan, 2006 yılında çıkarılan 5477 sayılı kanun ile 6023 sayılı TTB Kanununun 28. maddesinde değişikliğe gidilerek, TTB Asgari Ücret Tarifesinde (AÜT) bulunan asgari ücret tanımı yerine rehber ücret tanımı getirilmiştir. Bu tarihten sonra TTB Asgari Ücret Tarifesi, uygulayanlar açısından bağlayıcılığı bulunmayan TTB Rehber Ücret Tarifesine dönüşmüştür.

Bu değişiklik nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği (TTB), yıllardan beri uygulanmakta olan ve TTB Asgari Ücret Tarifesi (AÜT) olarak bilinen hekimlik uygulamaları ücret tarifesinin adını değiştirmiş, günün koşullarına uygun şekilde mevcut işlemleri güncellemiş, eksik işlemleri tamamlamış ve 5846 Sayılı Yasa kurallarını da dikkate alarak TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Tarifesi adını verdiği yeni listesini hazırlamış ve bu listeyi, 01.Ocak.2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya koymuştur.

Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere, TTB-HUV Tarifesi, gerçekte eski TTB-AÜT’den bağımsız, ondan ayrı bir liste değildir. TTB’nin, zaten güncellenme ihtiyacı bulunan ve 2008 yılında (son kez) yayımladığı AÜT Kitabının, Birliğimizin bilgi birikimi ve uzmanlık derneklerinin öneriler doğrultusunda güncelleyip, yalnız elektronik ortamda görülecek şekilde günün koşul ve beklentilerine uygun hale getirerek sunduğu yeni halidir. Tarifesinin elektronik uygulama olması, önemli kullanım kolaylıkları sağlamaktadır. Uygulama, listede zaman içinde oluşan revizyon ve güncelleme gereksinimlerinin belli aralıklarla ve daha kolay yapılmasına olanak sağlamaktadır. HUV Listesinde yapılan güncellemeler anında görülmekte ve uygulamaya girmektedir. Ayrıca aboneler yapılan bu düzenlemelerden doğrudan haberdar edilmektedir.

Elektronik olarak hizmete sunulan bu tarife, sadece TTB-HUV Web abonesi olmak suretiyle görülebilecek şekilde hazırlanmıştır. Tarife halkın, abone olmayanların görüş ve incelemesine açık bir liste değildir. Liste, sağlık hizmeti sunucusu tabip odasına üye hekimlerin, özel sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmeti alıcıları olan sağlık sigortalarının ve sağlık yardım sandıklarının yıllık abone olarak görebildikleri, her biri bağımsız kod ile tanımlı yaklaşık 8500 işlemden oluşmaktadır. Her güncellemede bu işlem sayısı doğal olarak değişmektedir. HUV Listemize kitap şeklinde sahip olmak da olası değildir.

TTB-HUV Listesinin tamamının bütün bir liste halinde görülebilmesi için HUV aboneliği bölümünde açıklanan üyelik koşullarına uyulması ve orada her yıl için belirtilen ücretin ödenerek yıllık abone olunması gerekmektedir.

HUV