Tabip Odası Aidat Borçlarının Yapılandırılması hakkında

DUYURULAR

Değerli Meslektaşımız;

 

Tabip odası aidat borçlarının yapılandırılmasına dair hüküm içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 14.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7326 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan haktan yararlanılabilmesi için meslektaşlarımızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılmak ve toplam aidat borcunun ilk taksiti 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmek kaydı ile bakiye aidat borcu 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu durumda, geçmiş dönem aidatlarına faiz veya gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

Yasanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Türk Tabipleri Birliği’ne verilmiştir. Tabip odalarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen Yasanın Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar şöyledir;

1) 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar ödenmemiş olan; 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Eylül 2021’e kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

2) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Ağustos 2021 gününe kadar hekimlerin tabip odalarına başvurması şarttır. Başvurunun 31 Ağustos 2021 gününe kadar ulaşması kaydı ile ıslak imzalı dilekçeyle bizzat ya da bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya faksla alacaklı birime iletilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden sanal posla ödeme yapmak isteyenlerin, yapılandırmadan yararlanmak istediğini belirtir yeri işaretleyerek kredi kartıyla en fazla 6 taksit olmak üzere ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda ayrıca bir yazılı başvuruya gerek bulunmamaktadır.

3) Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek olması nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için başvuru ve ilk taksitin ödenmesine dair sürelere uyulması gerekmektedir.

4) Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Bu nedenle tabip odalarımız, bu konuda üyelerini bilgilendirecek ve ödeme takibini düzenli şekilde yapacaktır. Ayrıca yapılandırması bozulanlara ivedilikle durum bildirilerek ödenmemiş alacak asılların faizi ile birlikte tahsil için yapılması gerekli işlemleri başlatacaktır.

5) Yasa hükmü uyarınca fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şart olup başvurularda bunun da belgelenmesi gerekmektedir.

6) 09.06.2021 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi, hesaplamanın buna göre yapılması gerekmektedir.

7) 09.06.2021 itibarıyla üyelerin odalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Dilekçe örneği :

ESKİŞEHİR BİLECİK TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin 11. fıkrası düzenlemesinden yararlanmak istiyorum.

Aidat borçlarımı, peşin olarak / ilk taksiti en geç 30.09.2021 tarihinde başlamak üzere altı eşit taksitte ödemek istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını talep ederim. Saygılarımla.

 

Dr. …………………….. T.C. Kimlik No : ……….. İmza:

 

İletişim bilgileri:

Adres : …….. Tel. No : ………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.