TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

22 Ağustos 2020

Sağlık Çalışanları Güvenli, Sağlıklı, Çalışma ve Yaşam Koşullarını

Hak Ediyor!

1. Sağlık Bakanlığı günlük olarak il, kurum ve meslek bilgilerinin de olduğu PCR
testi POZİTİF ve NEGATİF olup hastaneye, yoğun bakıma yatırılan, ilaç
tedavisiyle birlikte, evinde izolasyona ayırılanlar ile COVID-19 hastalığı nedeniyle
yaşamını kaybeden bütün sağlık çalışanlarının verilerini açıklamalıdır. Bu tarihten
öncekileri de yine günlük olarak topluca paylaşmalıdır.
2. COVID-19 hastalığı, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul
edilmelidir. Düzenleme geriye dönük olarak da geçerli olmalıdır.
3. Sağlık çalışanlarının ücretlendirilmesinde döner sermaye ve performansa dayalı
ücretlendirme kaldırılmalıdır. En düşüğü, ülkemizdeki güncel yoksulluk sınırının
üzerinde olmak üzere, emekliliğe de yansıyan, mesleğimizin gereklerini sağlayarak
yaşayabilecek düzeyde maaş alabilmelidir.
4. Sağlık çalışanlarının okul öncesi her yaştan çocukları için haftanın 7 günü, 24
saat süreyle kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi kurum
ve ilçe bazında yapılmalıdır.
5. Sağlık çalışanlarının işe geliş ve gidişlerinde ulaşım parasız olmalı, ulaşım
araçlarının pandemi koşullarında, kendisini ve toplumu riske atmayacak biçimde
güvenli olması sağlanmalıdır.
6. Sağlık çalışanlarına rutin olarak haftada bir PCR ile tarama testi uygulanmalıdır.
PCR (+) olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese
rutin bir hizmet olarak test yapılmalıdır.
7. Hastaneye yatış ve ilaç tedavisi endikasyonu olmayan PCR (+) teması olan
sağlık çalışanları ücretli izinli sayılmalı, kendi talepleri kapsamında, evde ya da
uygun bir kamu kurum ve kuruluşunda karantinaya alınmalıdır.
8. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki Çalışan Sağlığı Birimlerinin eksiklerinin
giderilmesi ve görev alanlarında aktif faaliyette bulunabilmelerinin önündeki
engeller ivedilikle kaldırılmalıdır.
9. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların tümüne parasız olarak grip aşısı
uygulanmalıdır. Ayrıca altta yatan hastalıkları nedeniyle risk grubunda olan sağlık
çalışanlarına pnömokok aşısı parasız olarak uygulanmalıdır.

10. Kronik hastalığı, immün yetmezliği olanlar, gebeler ve emzirenler COVID-19
hastaları ve/veya temaslılarının bulunduğu birimlerde görevlendirilmemelidir.
Görevli olanların yerleri en kısa sürede uygun biçimde değiştirilmelidir.
11. Uzun çalışma saatleri sağlık çalışanları için fiziksel ve mental bir risktir. Bu
nedenle, COVID-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli sağlık çalışanlarının
çalışma süresi günlük 6 saati geçmemelidir. Personel eksikliği, söz konusu
durumun gerekçesi olarak kabul edilmemelidir. Her meslekten atama bekleyen
sağlıkçılar görevlerine atanmalıdır.
12. Sağlık çalışanları mesleki görev, yetki, uzmanlık alanı ve deneyimlerine göre
uygun istihdam edilmelidir. Filyasyon görevlendirmelerinde bu alanda mesleki
yetkinliği olmayanlar görevlendirilmemelidir. Öte yandan sağlık alanında yönetici
görevlendirilmelerinde liyakata önem verilmelidir.
13. Filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarına saat gözetilmeksizin yemek öğünleri
kamusal olarak karşılanmalıdır.
14. COVID-19 hastalarıyla ilgili filyasyon ve birinci basamak da dahil olmak
üzere, tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla, bu görevde bulunan sağlık
çalışanlarına etkenle ve yaptıkları işle ilgili hizmet içi eğitim verilmelidir.
15. COVID-19 hastalarına hizmet veren tüm sağlık birimlerinin fizik koşulları
pandemi özelliklerine göre düzenlenmeli, sağlık çalışanlarına gerekli olan uygun
nitelikteki kişisel koruyucu ekipman yeterli sayıda temin edilmelidir.
16. Evrensel kuralların yanı sıra, ülkemizde geçerli mevzuata göre, salgın koşulları
da dahil olmak üzere, ilaç başlama yetki ve sorumluluğunun hekimlik mesleğinde
olduğu unutulmamalı, düzenlemeler bu durum dikkate alınarak
gerçekleştirilmelidir.

Yorumlara kapalı.