HEKİMLER TALEP EDİYOR! İYİ HEKİMLİK İÇİN OLUMLU ÇALIŞMA KOŞULLARI ve YETERLİ ÜCRET

Tarih, hekimlik ve hekimlik sanatı üzerine yazılmış destan, öykü ve anlatılarla doludur. Homeros “Çok kişiye bedeldir bir hekim” derken hekimlik yapmanın koşullarının zorluğu ve değerinden söz etmiştir. Bu tarihsel süreç, insanlık açısından çok kıymetlidir; çünkü insanlık değerlerinin yüceltilmesinin çabasını içerir. Bu çabaya paralel olarak, hekimlik değerleri, üzerinde titizlikle durulan ve yıpratılmasına izin verilmeyen bir konuma sahip olmuştur.

Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sistemini piyasaya teslim ederek hekimlerin çalışma koşullarını bozmakta, özlük haklarını elinden alıp hekimlik değerlerini aşındırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, hekimlerin tüm karşı çabasına rağmen, performansa dayalı ücretlendirme yöntemi, hekimliği piyasa koşullarına sürükleyerek hekimlik uygulamalarını tartışılır hale getirmiştir. Yine sağlık alanında uygulanan sözleşmeli, esnek ve taşeron çalışma biçimlerinin de, en az performansa dayalı ücretlendirme kadar değerlerimizin aşınmasına katkısı olmuştur. Bu nedenle, özlük hakları mücadelemiz, sadece ücretlerimizin artırılması, iyi koşullarda çalışma talebimiz olarak algılanmamalıdır. Bu taleplerimiz, iyi hekimlik yapmamızın yolarını açan ve doğal olarak toplumumuzun daha iyi bir sağlık sistemine ulaşmasının çabası olarak kabul edilmelidir.

14 Mart Programının 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasındaki bölümünde, “Çalışırken ve Emeklilikte Emeğimizin Karşılığı İnsanca Ücret” başlığı altında, iş güvencesi ve özlük hakları taleplerimizi gündeme taşıyoruz ve “Hekimemekli hekim ücretleri” ile ilgili önerilerimizin hayata geçmesi, “Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” önerimizin yasalaşması için mücadele ediyoruz.

AKP hükümetleri döneminde uygulanan sağlık politikaları, kamu alanı da dahil olmak üzere hekimlerin iş güvencelerini ortadan kaldırmıştır. Özellikle OHAL ile birlikte keyfilik derecesine varan işten atmalar yaşanmaktadır. İş güvencesi, iyi hekimlik yapmanın önde gelen koşullarındandır. İş güvencesi olmayan bir hekim, özgür olamaz ve hekimliğini icra ederken kendini baskı altında hisseder. Hekimlerin iş güvencesi olan bir ortamda çalışması, sadece hekimler açısından değil, hastalarımızın haklarının korunması açısından da çok önemlidir. Siyasal iktidardan kamuda ve özelde hekimlerin iş güvenceli çalışmasını talep ediyoruz.

Hekimlerin büyük bir bölümü haftalık çalışma saatlerinin çok üzerinde çalışmaktadır. Asistan hekimler açısından bu durum, daha da büyük bir sorun haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan talebimiz, haftalık çalışma süresinin, fazla mesailer ve nöbetler de içinde olmak üzere 48 saati aşmaması; asistan hekimler için, nöbetler sırasında eğitim alma durumları da gözetilerek haftalık çalışma saatinin en fazla 56 saat olmasıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte hekimlerin çalışma ortamları, insana yaraşır olmaktan uzaklaşmıştır. Hekimlerin ortak toplanma, dinlenme odaları, hatta özel tuvaletleri bile ellerinden alınmıştır. Hekimler açısından ortak mekanların varlığını, yaşadıkları mesleki sorunları paylaşma, çözüm üretme olanağı vermesi açısından son derece önemli buluyoruz. Elimizden alınan ortak mekanlarımız tekrar bizlere iade edilmelidir.

Hekimler, uzun yıllardır düşük ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yöntemleriyle çalıştırılmaktadırlar. Hekimlere insanca yaşayacak ücret talebimiz; mesleki bağımsızlık, iyi hekimlik için olumlu çalışma koşulları, nitelikli çalışma için gerekli olanaklardan ayrı düşünülemez. Ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir. Hekimler emeklerinin karşılığı olan bir ücretlendirme politikasıyla, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek, emekliliğe yansıyan bir ücreti elde etmelidirler.

14 Mart’a giderken hekimlik değerleri üzerinden iktidarı uyarıyoruz: Hekimlik değerleriyle oynamak, onların zedelenmesine fırsat tanımak, insanlığa zarar vermektir. Yöneticilerden hekimlerin önerilerini dikkate almalarını ve yaşama geçirmelerini bekliyor; hafta boyunca iyi hekimlik için olumlu çalışma koşulları ve yeterli ücret talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Dr. Hamit Güçlüer

Başkan

Eskişehir Tabip Odası

Yönetim Kurulu Adına

Yorumlara kapalı.