Pazartesi, Temmuz 08, 2024

DUYURULAR

Dr. Ekrem Karakaya’yı saygıyla anıyoruz.

Değerli meslektaşlarımız, İki yıl önce bugün görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz genç meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’yı ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için acilen, başta TTB’nin önerdiği etkin yasanın çıkarılması olmak üzere tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz. Saygılarımızla. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu

basın açıklamaları

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Acil Taleplerimiz

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Eskişehirliler, Bir hafta önce, önceki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca istifa etti ve yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Dr. Fahrettin Koca’nın istifasını büyük memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Geç kalınmış bir istifadır. Yerine görevlendiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu kutlarız ve başarılar dileriz. Ancak, bizler için, Bakan’ın değişmesi yeterli değildir, uygulanan sağlık politikasının değişmesi gerekir. Yeni Bakan’ın, ülkemizde 21 yıldır uygulanan ve ülkemiz sağlık ortamını topyekün yıkıma uğratan, Dünya Bankası’nın ranta dayalı sağlıkta dönüşüm programını, acilen durdurmasını istiyoruz. Bunun için, yeni Sağlık Bakanı’nın, önceki Bakan’ın hatalarını tekrar etmemesini, adil, şeffaf, demokratik, meslek ilkelerine bağlı, rantı değil liyakati, bilimi, emeği ve halkın sağlık hakkını önceleyen bir bakan olmasını diliyoruz. Yıllardır dile getirdiklerimizi bu kez gerçekleşmesi umuduyla, bir kez daha talep ediyoruz. Yeni Bakan’ın kamuda, özel sektörde, tıp fakültelerinde çok ağır koşullarda çalışan, her geçen gün her açıdan değersizleştirilen, mobbinge, şiddete maruz kalan, emeğinin karşılığını alamayan, tükenen, çareyi yurt dışında arayan, emeklilikte açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan meslektaşlarına, sağlık çalışanlarına kulak vermesini istiyoruz. Yeni atanan Bakan’dan en temel ve en acil isteğimiz, ilk söz olarak da söylediğimiz, mevcut haliyle büyük mağduriyetlere neden olan ve eğer devam etmekte ısrar edilirse çok daha büyük mağduriyetlerle karşılaşma ihtimalini düşünmek bile istemediğimiz, sağlıkta dönüşüm programından acilen geri dönmesidir. İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti istiyoruz. Bunun için; Koruyucu sağlığı öncelemesini, ne kadar çok hasta bakıldığıyla değil, ne kadar çok yurttaşımızı hasta olmaktan koruduğuyla övünmesini, Birinci basamağı güçlendirmesini, bölge tabanlı sisteme geri dönmesini ve basamaklı sağlık sistemini getirmesini, Tüm çalışma ortamlarında, örneğin, hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gibi, iyi hekimlik ilkelerinden asla taviz vermemesini, Sermayeye ucuz işgücü, hatta köle sağlamak için, eğitimin niteliğini önemsemeden, mantar gibi tıp fakültesi açmaktan, tıp fakültelerine nitelikli eğitim alamayacak kadar asistan almaktan vazgeçmesini, Hekimlere, tek kalemde ödenecek ve emekliliklerine yansıyacak, hak ettikleri ücretleri vermesini, performans sistemini kaldırmasını, Liyakatten uzak yöneticileri görevden almasını ve yetkin kişileri görevlendirmesini, İhtilaf halinde mahkeme yetkisi bile İngiltere’de olan hasta garantili şehir hastanelerini şirketlerden, halkımızı da ağır mali yükten kurtarmasını, Şehir merkezlerindeki kamu hastanelerimizi yeniden açmasını, Sağlıkta şiddetin sona ermesi için Türk Tabipleri Birliği’nin mevzuat önerilerini ve diğer tüm önlemleri uygulamaya koymasını, Açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan emekli hekimlerin mağduriyetlerini gidermesini, Tüm bu süreçlerde, 106.168 hekimin üyesi olduğu yüz akı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde olmasını istiyoruz.   21 yılda oluşan büyük tahribat nedeniyle, kamuda veya özel sektörde, birinci, ikinci veya üçüncü basamakta çalışan meslektaşlarımızın ve bu kurumlardan hizmet alan hastalarımızın sorunları o kadar büyük ki, bu liste çok uzatılabilir. Kısaca, yeni Sağlık Bakanı’nın hekimlik ilkelerine bağlı olduğunu görmeyi diliyoruz. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası olarak, halkımızın sağlık hakkı, emeğimiz ve meslekî ilkelerimiz için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyor ve hepinize saygılar sunuyoruz.   Dr. Nazan Aksaray Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu a. Başkan  

genel

Odamız Başkanı’nın Yeni Mezun Meslektaşlarımıza Mektubu

Sevgili Genç Meslektaşlarımız,   Uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız ve yemin ederek insan sağlığına, insanlığa hizmet etme yolunda hekimlik mesleğine adım attınız. Hepinizle gurur duyuyoruz.   Yemin ettiğiniz değerler, sizlerin her zaman en önemli rehberiniz olacaktır. Her bir kelimesine bağlı kalacağınıza inancımız tamdır.   Bilginiz ve öğrenmeye olan sevginiz, emeğiniz, meslektaşlarınızla dayanışmaya, ekip anlayışına olan inancınız ve sıkı sıkıya sarıldığınız mesleki ilkelerimizle, hastalarınıza en üst düzeyde şifa sunacağınıza ve ülkemizin sağlık ortamına en iyi şekilde hizmet vereceğinize yürekten inanıyoruz.   Sevgili Genç Meslektaşlarımız,   Türk Tabipleri Birliği ve onun çatısı altında görev yapan tabip odaları, meslek yaşamınız boyunca sizlerin her zaman yanınızda olacaktır. Her nerede olursanız olun, hemen ulaşacağınız güvenli limandır tabip odanız.   Türk Tabipleri Birliği’nin kökenleri, kuruluşu, tarihi ve yasal çerçevesi ülkemizde modern tıp eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin gelişimiyle paralel olarak şekillenmiştir.   Ülkemizde ilk tıp cemiyeti 14 Şubat 1856’da  Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane adıyla  kurulmuştur. Bu kuruluş, hekimleri bir araya getiren ilk örgütlülük adımıdır ve önemli etkileri olmuştur. Süreç içinde ilerlemelerle, Cumhuriyet Dönemi’nde Etibba Odaları’nı görürüz. 1929 yılında ilk kurulan Odamız, 3. Mıntıka Etibba Odası adıyla bugünkü İstanbul Tabip Odası’dır.   23 Ocak 1953 tarihinde ise 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu yürürlüğe girer ve bu kanunla Türk Tabipleri Birliği resmen kurulur. Odamız da 1953 yılında kurulmuştur.   Türk Tabipleri Birliği, kanunla kurulmuş, anayasal dayanağı olan, üyesi olsun olmasın tüm hekimler üzerinde yetkileri bulunan, ülkemizin yüz akı, biricik meslek örgütümüzdür. Bir kamu kuruluşu olarak, hekimlerin haklarının, meslekî bağımsızlığının, etik değerlerimizin,  halkın sağlık hakkının ve sağlık alanındaki bilimsel düşüncenin korucuyusu ve geliştiricisidir. Başta 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu olmak üzere ilgili yasa ve yönetmelikler, Türk Tabipleri Birliği’ni tüm bu konularda yetkili kılar. Bugün 106.168 meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği’nin üyesidir.   Tabip odaları, her ilde Valiliğe bağlı İl Hıfzıssıhha Kurulu, İnsan Hakları Kurulu ve benzer yapıların,  ulusal düzeyde ise Türk Tabipleri Birliği, bakanlıklara bağlı (Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslekleri Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu, Adalet Bakanlığı’na bağlı Bilirkişilik Danışma Kurulu, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun doğal üyesidir.   Sevgili Genç Meslektaşlarımız,   6023 sayılı kanunun kabul edilen ilk halinde tüm hekimlerin meslek icrâsı için tabip odalarına üye olmaları zorunlu iken, 1983 yılında kanunda yapılan değişiklikle, mesleğini serbest olarak icrâ eden hekimlerin dışındaki hekimler için zorunluluk kaldırılmıştır.    Oysa bizim, genç meslektaşlarımızın her nerede görev yaparlarsa yapsınlar, meslek odalarına üye olacaklarına, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, haklarını korumalarına ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunacaklarına olan inancımız tamdır. Odalarımızı sizlerin genç ve üretken ellerine teslim etmek istiyoruz.   Sizler umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Hepinizi kutluyor, meslek hayatınızda başarılar ve iyilikler diliyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın.   Sevgilerimizle.    Dr. Nazan B. Aksaray  Eskişehir-Bilecik Tabip Odası   Yönetim Kurulu Başkanı